Föreningar

Understödsföreningen för Molpe by r.f.

I mitten av 2000-talet, när sammanslagningsivern och vurmen över stora enheter slog till med full kraft igen, började kommunernas framtid allt oftare diskuteras. Frågan var om Korsnäs kommun skulle finnas kvar i framtiden. Nu vet vi att Korsnäs kommun fortsättningsvis är självständig, men situationen är ändå osäker. Med denna osäkerhet har frågan om hur det ska gå med små enheter och gemenskaper, som till exempel Molpe, om Korsnäs kommun upphör att existera. Sannolikheten för att en större kommunal organisation skulle satsa på att utveckla eller ens upprätthålla nuvarande servicenivå i Molpe får anses obefintlig. Såväl skola som daghem finns idag i byn. Och vem vet vad som kommer efterfrågas i framtiden?

Styrelsen 2019: Daniel Forsman, ordförande, Emma Granlund, Stefan Krook, Merja Hietaharju-Tuuri och Niklas Näsman. Ersättare i styrelsen: Marica Häggman och Jens Juthström.
Läs mer…

Molpe ungdomsförening Enigheten r.f.

Molpe Ungdomsförening Enigheten r.f. är en förening som ordnar bland annat danser, sommarteater, ungdoms- och barnverksamhet.  Molpe UF blev 2001 utsedd till årets förening inom SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund).

Föreningen drivs på ideell basis och har enligt många den naturskönaste paviljongen i Österbotten.

Dansplatsen är belägen vid Molpe strömmen och är en viktig del av övriga föreningars, företags och övriga sammanslutningars samt privatpersoners verksamhet i nejden. Dessutom används föreningens lokaler för bröllop, allsångskonserter, födelsedagskalas och andra tillställningar. Minst fem tusen besökare rör sig årligen på området.

Molpe UF har som mål att både föra traditionsenligt program vidare samt att hänga med i den samhälleliga utvecklingen. Detta är viktigt för att såväl ung som gammal ska uppskatta föreningens verksamhet. Styrelsen tar därför med tacksamhet emot idéer som kunde utveckla verksamheten.

Ordförande sedan 2016 är Hanna Blomqvist, 050-5476676.

Läs mer…

Molpe jaktförening

Molpe jaktförening är en sammanslutning av jägarna i Molpe by. Föreningens målsättning är att befrämja förnuftig jakt, viltvård och sportskytte. För dessa ändamål arrenderar den jakträtten på nästan alla mark- och vattenområden i byn, samt har del i skjutbanan vid Waterloo.

Alla som bor i Molpe är välkomna att delta i våra aktiviteter. Jakträtt kan beviljas av föreningens medlemsmöten i mars och augusti.

Föreningens kontaktpersoner är:
Antti Kammonen, tel: 050-5530995
Mats Nordlund, tel: 050-4052586

Läs mer…

Molpe Bönehusförening

Molpe Evangelisk-Lutherska Bönehusförening r.f. grundades 1938 och är en ideell förening som har hand om underhållet av bönehuset i Molpe. Föreningen  koordinerar även dess verksamhet. Föreningen har 300 medlemmar, och medlemsavgiften är 10 € – välkommen med!

Egen bykyrka

Bönehuset, som sedan 1980-talet kallas Molpe bykyrka, firade 70-årsjubileum hösten 2015. I bykyrkan hålls bland annat Kyrkans Barntimme och symöten. Här träffas scouterna, mamma-barngrupperna och här firas gudstjänster, andakter och olika familjehögtider såsom begravningar och dop. Följ med församlingens annonsering i Kyrkpressen.

För privat användning erlägges en hyra om 60 €, dessutom ser man till att det är snyggt och städat. Storstädningar sköts som talkoarbete, och också övriga uppgifter utföres på frivillig väg. Anna-Mi Björkqvist är fastighetsskötare och passar värmepannan. Martin Palmqvist har en extra nyckel. I övrigt hjälper alla styrelsemedlemmar till så gott vi kan.

Om du har frågor eller förslag, tag kontakt med någon av oss:

Janne Heikkilä,, ordförande, tfn 2802 321

Anna-Mi Björkqvist

Martin Palmqvist

Leena Enberg

Ralf Rusk

Jan-Henrik Häggdahl

Måns Holming

Läs mer…

Molpe fiskargille

Molpe fiskargille administrerar fisket och fiskevården i Molpe. Det är lätt att få fisketillstånd, och Molpebor kan bli medlemmar i fiskegillet. Åt utbyss säljes dags-,

vecko- och säsongkort. Fisketillstånd säljes på ortens bank.

Fiskargillets kontaktperson är

Björn Eriksson, tfn 050-5575197

Paul-Anders Lindholm, tfn 050-3269762

Läs mer…

Molpe Marthaförening

Molpe Marthaförening r.f. är en liten aktiv förening som bildades 1934. Föreningen har utrymmen och utrusning till uthyrning och de ordnar program och evenemang för alla åldrar!

Läs mer

Molpe bys skifteslag

Skifteslagets uppgift är att handha de samfällda ägornas planmässiga skötsel och utnyttjande för delägarnas gemensamma bästa. Skifteslagets delägare sammankommer årligen till delägarstämma för att besluta i ärenden, som berör skifteslagets förvaltning och verksamhet. Skifteslaget har en styrelse om tre personer för skötsel av den löpande verksamheten. Delägarstämman utser styrelsen.

Skifteslaget idkar en aktiv skogshushållning med skogsvårdande arbeten och avverkningar på skogsområdet, som till övervägande del finns i Storsjön (Träsket). Vissa markområden upplåtes på lega till exempel som tillskottsmark till strandtomter. Numera förekommer också att villabor inlöser samfälld mark, som ligger i anslutning till strandtomter. Ibland förekommer också byte av mark mellan markägare och samfälligheten. Årligen behandlas ett tiotal ansökningar om lov att få utföra muddringar vid stränder på samfällda områden.

Skifteslagets kontaktperson är Ben-Erik Nedergård. Vänd er till honom för mer information eller när ni har ärenden eller önskemål riktade till skifteslaget.I styrelsen:

Ben-Erik Nedergård tel: 050-4283120

Mikael Häggdahl tel: 050-5574810

Magnus Berglund tel: 0500-768121

Måns Holming tel: 050-3137013

 Läs mer…

Molpe Sjöräddare

Hej! För mycket död tid och brist på fritidsintresse?

Här har du något att bita i. Vi har jobb för 1-2 kvällar per vecka under hela året. Vi är i dag 16 stycken aktiva  som varje vecka träffas och tränar operativ sjöräddning, utför talkoarbete på våra sjöräddningsbåtar samt har teoretisk utbildning under vintern. Vi har en mycket bra gemenskap och åldern på oss aktiva varierar mellan 17 och 60 år.

Nu tänker du säkert ”knappast, jag kan inget om sjöräddning”.

Ja du, det kunde inte vi heller när vi började 1994. Vissa har varit med från början och vissa har kommit med på senare år, vissa i fjol och säkert kommer det någon i år också. Det finns nybörjare hela tiden. Vi tillhör Finlands Sjöräddningssällskap r.f. (www.meripelastus.fi) och är en del av den frivilliga sjöräddningen som finns runt om i Finland. Vi har mycket bra samarbete med Vaasan Meripelastusasema (www.vaasanmeripelastusyhdistys.fi) och vi har gemensamma skolningar och övningar.

Är du intresserad av att bli medlem, som aktiv sjöräddare eller som passiv stödande medlem skall du ta kontakt med mig.

Hör av dig,

Jens Norrgård

040-7485586

msrs@netikka.fi

www.netikka.net/msrs

Läs mer…

Molpe Hem och Skola

Beslut om att bilda en Hem och Skola-förening i Molpe togs i oktober 1995. I januari 1996  valdes den första styrelsen. Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola i Molpe by. För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans officiella organ samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussionstillfällen, utflykter samt annat som befrämjar ett gott samhälle.

Föreningen försöker årligen samla in pengar genom att ordna fester, basarer, lotterier mm. Föreningen kan även motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter och organisationer. Insamlade medel används till elevernas verksamhet i skolan. Till medlemmar i föreningen kan antas vårdnadshavare till elev samt lärare och elever i skolan samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex medlemmar. Ordförande bör vara vårdnadshavare till elev i skolan och väljs för ett år. Samma person kan återväljas högst två gånger. Styrelsen väljs för två verksamhetsår i sänder och styrelsemedlemmar kan återväljas högst en gång. Minst en styrelsemedlem bör väljas från lärarkåren.

Föreningens verksamhetsperiod är ett år – från 1 augusti till 31 juli. Årsmötet hålls årligen före utgången av september månad.

Läs mer…

Föräldraföreningen Tulavippan

Föräldraföreningen Tulavippan r.f är en föräldraförening som representeras av daghemsbarnens föräldrar och en daghemsrepresentant. Föreningen grundades 2013 när Molpe daghem Tulavippan inledde sin verksamhet.Föreningens uppgift är att stöda daghemmets verksamhet och sätta en guldkant på barnens och personalens dagisvardag. Detta görs dels genom att erbjuda program och verksamhet, dels genom materialanskaffning. Föräldraföreningen står till exempel för inköp av en stor mängd böcker, spel, pysselmaterial, sparkcyklar, tramptraktorer, lego, pulkor, gymnastikredskap, gungor, kompost och odlingar ute på gården. Dessutom jobbar föreningen även med att upprätthålla kontakt och samarbete med daghemspersonal och övriga parter som arbetar för barnens bästa samt med att lägga fram initiativ och kontakta myndigheter och förtroendevalda för att påverka beslutsfattandet.

Föreningen håller 5-6 styrelsemöten per år och på årsmötet i oktober väljs ny styrelse. Föräldraföreningen Tulavippans styrelse för verksamhetsåret 2018-2019 är ordförande Anna Vest, viceordförande Thomas Norrgård, kassör Kenneth Vestberg, sekreterare Anders Kronstrand och ledamöterna Charles Söderman och Jonne Yli-Ikkelä. Alexandra Kronstrand fungerar som daghemmets representant.

Kontaktuppgifter: fftulavippan@gmail.com är eposten och per telefon är 050-323 7184 (Anna Vest).

Läs mer…