hem
om molpe
karta
gästbok
aktuellt i molpe
bilder från molpe
molpe i pressen
stormlyktan
molpe skola
molpeboden
bönehusföreningen
fiskargillet
hem & skola
jaktföreningen
marthaföreningen
motorklubben
skifteslaget
ungdomsföreningen
>> blanketter
AnvändarID:
Lösenord:
SÖB och ”Årets by 2006”


Utnämningen skedde på SÖB:s höstmöte i Molpe, Korsnäs kommun. Restaurang Strand Mölle den 16.11.2006. Priset är en uteskylt som sponsoreras av Österbottens Förbund, ett diplom och blommor. Kommun premierar med blommor och en summa pengar.

SÖB

-Svenska Österbottens Byar r.f. är en regional bysammanslutning för byar i Svenska Österbotten. Verksamhetsområdet sträcker sig från Karleby i norr till Kristinestad i söder. I Finland finns totalt 19 dylika regionala bysammanslutningar. Dessa tillhör på nationell nivå föreningen Byverksamhet i Finland r.f. (SYTY) med landsbygdsrådet Eero Uusitalo, utnämnd till landsbygdsprofessor, som ordförande.
-Föreningen grundades 1999 av bla Ulf Grindgärds som blev utnämnd till ordförande då, även på årets höstmöte blev Ulf G omvald. Styrelsen består av 6 ordinarie och personliga ersättare till dem.

Verksamheten

-Föreningen driver sin verksamhet genom att ha ett byaombud anställd på heltid.
-Finansiering fås dels via statsbidrag, från Byverksamheten i Finland r.f. dels via 2 st projekt som finansieras av POMO+, samt bidrag från Svenska Kulturfonden.
-Syftet med verksamheten är att hjälpa till med att utveckla byarna och finna en livskraft och långsiktighet i att bo på landsbygden och glest bebodda områden. Utveckla gemenskapen i byarna och samarbete med andra.
-Varje år utlyses en tävling ”Årets by” i Österbotten. Den vinnande byn går vidare till en nationell tävling ”Årets by i Finland”. Kriterier för tävlande är att man ska arbeta för att byn ska överleva trots nedskärningar, byn ska utvecklas på olika plan och sammanhållningen är god, alltså enligt de frågor som finns i tävlingsformuläret.
-Föreningen ett eget portalverktyg www.byar.fi , via vilket byarna kan ansöka om egen hemsida, på så vis finns byarna samlas på en gemensam plats.
-2 st större konferenser har ordnats för att folk från hela området ska ha möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter och bla. projektideér.
-Bli medlem, för en starkare förening, ansök om medlemskap via www.byar.fi.

Årets by 2006

-I år hade 9 st tävlande skickat in ansökan. Koskö bys samfällighet, Småbönders byaråd, Rökiö biblioteksförening, Komossa UF, Rangsby byaråd, Nederpurmo byaråd, Södra Vallgrund byaråd, Finby byaförening och Molpe byaråd.
-Styrlesen utsåg en jury som skulle gå igenom ansökningarna. Efter noggrann genomgång kom juryn fram till ett enhälligt beslut. Molpe byaråd r.f.
-Det nya för årets utnämning var att kommun också ville vara med och belöna byn för deras insatser. Hoppas att den nya trenden håller i sig.


Motivering

-Molpe är en idyllisk havsnära by med aktiva och initiativrika bybor.
-Molpe utgör ett gott exempel på en by som har gjort stora framsteg i utvecklandet av landsbygden. Här har man tagit fasta på och förverkligat olika projekt som ett led i denna utveckling.
-Korsnäs kommun deltog i ett interregprojekt: ”Maritimt arv och utveckling i Europa”. Projektet gjorde en utvecklingsplan för Molpe gästhamn bla. Molpe byaråd r.f. utgick från denna planering och stora förändringar har åstadkommits.
-Invid simstranden har en havsbastu med vinterbadmöjligheter anlagts samt omklädningsrum och toaletter färdigställts. Dessa hus har upprättats med hänsyn till kulturlandskapet, vilket planen tydligt poängterade.
-Byn representerar ett rikt föreningsliv med bla motorklubb och Skepparklubb, som har anskaffat en ny sjöräddningsbåt.
-Blomstrande näringsliv, som tex. då affärens köpman pensionerades stod nya köpmän på kö för att överta verksamheten.
-Byn har gjort upp en byplan för ett antal år sedan. Utifrån den har många goda initiativ tagits, som att dela ut miljöros, premiera nyinflyttade samt nyfödda i byn.
-Gott prov på demokrati finner vi i hur byarådet arbetar. Här finns en representant från varje förening med.
-Gott samarbete med andra föreningar även med andra länder.

Katrina Westerlund
byaombudCopyright © 2006, Molpe Byaråd. All Rights Reserved.