Molpe bys skifteslag

Skifteslagets uppgift är att handha de samfällda ägornas planmässiga skötsel och utnyttjande för delägarnas gemensamma bästa. Skifteslagets delägare sammankommer årligen till delägarstämma för att besluta i ärenden, som berör skifteslagets förvaltning och verksamhet. Skifteslaget har en styrelse om tre personer för skötsel av den löpande verksamheten. Delägarstämman utser styrelsen.

Skifteslaget idkar en aktiv skogshushållning med skogsvårdande arbeten och avverkningar på skogsområdet, som till övervägande del finns i Storsjön (Träsket). Vissa markområden upplåtes på lega till exempel som tillskottsmark till strandtomter. Numera förekommer också att villabor inlöser samfälld mark, som ligger i anslutning till strandtomter. Ibland före-kommer också byte av mark mellan markägare och samfälligheten. Årligen behandlas ett tiotal ansökningar om lov att få utföra muddringar vid stränder på samfällda områden.

Skifteslagets kontaktperson är Ben-Erik Nedergård. Vänd er till honom för mer information eller när ni har ärenden eller önskemål riktade till skifteslaget.I styrelsen:

Ben-Erik Nedergård tel: 050-4283120

Mikael Häggdahl tel: 050-5574810

Magnus Berglund tel: 0500-768121

Måns Holming tel: 050-3137013