Molpe Hem och Skola Förening

Beslut om att bilda en Hem och Skolaförening i Molpe togs i oktober 1995. I januari 1996  valdes den första styrelsen och föreningen ansökte om att införas i Föreningsregistret. Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola i Molpe by. För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans officiella organ samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussionstillfällen, utflykter samt annat som befrämjar ett gott samhälle.

Föreningen försöker årligen samla in pengar genom att ordna fester, basarer, lotterier mm. Föreningen kan även motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter och organisationer. Insamlade medel används till elevernas verksamhet i skolan. Till medlemmar i föreningen kan antas vårdnadshavare till elev samt lärare och elever i skolan samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex medlemmar. Ordförande bör vara vårdnadshavare till elev i skolan och väljs för ett år och kan återväljas högst två gånger. Styrelsen väljs för två verksamhetsår i sänder och styrelsemedlem kan återväljas högst en gång. Minst en styrelsemedlem bör väljas från lärarkåren.

Föreningens verksamhetsperiod är ett år – från 1 augusti till 31 juli. Årsmötet hålls årligen före utgången av september månad.

Kontaktperson: Hanna Blomqvist, ordförande, tel 050-547 66 76